Tất cả vga đều khoản 2.xxxmh khi chạy etc

Ví dụ: trâu xanh khi chạy zec thì bình thường, nhưng chạy qua etc hay eth là chỉ còn khoản 2.xxxmh cho mỗi vga

etc

Nguyên nhân: đụng thuật toán

Khắc phục: Ghost lại win là phương án nhanh  nhất. Bạn nên ghost bản ghost này: Ghost lỗi 2mh + crack