- MBR (Master Boot Record) là bảng khởi động nằm ở vị trí đầu tiên trong ổ cứng (sector 0), BIOS khi truy cập ổ cứng để khởi động Window sẽ đọc MBR đầu tiên, trong trường hợp MBR bị lỗi sẽ dẫn đến dump, không vào được Window, hiển thị như hình...

- Để sửa MBR có thể dùng phần mềm BOOTICE trong Hirent Boot để sửa như hình:

- Window XP sẽ chọn 5.x, Window 7 - 8.0 - 8.1 sẽ chọn 6.x