1. Chrome:

- Truy cập vào bảng điều khiển  -> Settings -> Kéo xuống dưới cùng và chọn Reset Settings.

2. Firefox:

- Truy cập vào bảng điều khiển   -> Help  -> Troubleshooting Information -> Reset Firefox...

3. Corel:

- Nhấn và giữ F8 trước khi khởi động Corel -> Chọn Yes khi được hỏi.

4. CAD:

+ Phiên bản từ 2007 - 2011:

- Dùng lệnh OP truy cập vào bảng thiết lập và chọn như hình:

+ Phiên bản từ 2012 -> mới hơn:

- Autodesk tích hợp công cụ dùng để reset trong menu của ứng dụng: