2017

Nhân Viên T1 T2 T3 T4 T5 T6 T6N T7 T8 T9 T10 T11 T12
Đây 280 580 620 620                  
Đức 560 790 760 480                  
Thành Q7 350 550 270 440                  
Bằng 170 420 620 550                  
Đông 270 500 590 690                  
Nghĩa 340 510 790 760                  
Cường 9     610 650                  
Cang 280 580 370                    
Cường TP 600 620 1010 830                  
Bưởi   120 760 890                  
Q.Anh                          
Thuận       40                  
Khanh     280 590                  
Biên                          
Nam                          
Tri                          
Bình                          
BằngOT                          
Kiều                          
Nga                          
Linh                          
Hồ                          
Tri                          
Nhã                          
Duy                          
Biên                          
Thắng                          
Phương Em                          
Phương Anh                          

Tất niên và thưởng chính sách năm: ngày 20 tháng 12 âm lịch hàng năm