1. Lỗi "A duplicate name exists on the network":

+ Nguyên nhân: trùng lặp tên máy của 2 máy bất kỳ trong mạng LAN, làm một số máy không thể kết nối Internet.

+ Khắc phục:

- Tìm và đổi tên 2 máy trùng lặp tên như hình.

- Khởi động lại máy để thay đổi có hiệu lực, khởi động lại modem chính.

 

2. Lỗi "There is an IP address conflict with another system o the network":

+ Nguyên nhân: có 2 máy trong mạng LAN trùng địa chỉ IP.

+ Khắc phục:

- Tìm và thay đổi địa chỉ IP các máy trong mạng LAN bằng cách cho cấp phát IP tự động.

- Tắt, mở lại modem chính để thay đổi có hiệu lực.